# آموزش_معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 34  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 34 طراحی معماری 1دانشجو: هانیه جمالیگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 65 بازدید

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  ٢9 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩ Architecture Faculty - 29Introduction ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 60 بازدید

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

 دانشکده معماری -  ٢٨ مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩ Architecture Faculty - 28Introduction ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 35 بازدید

بیان معماری ١ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس

دانشکده معماری -  ٢5 بیان معماری ١ دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 25Architectural Expression 1Islamic Azad University of Heris - Spring 2010 R الهام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید

طرح معماری ١ - دانشگاه آزاد اسلامی هریس - طراحی یک خانه فرهنگ

دانشکده معماری -  ٢٠ طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 20Architectural Design 1Islamic ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 48 بازدید

دانشکده معماری - 16 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  1۶ مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 16Introduction ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 110 بازدید

دانشکده معماری - 14 - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری

دانشکده معماری -  14 مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهریدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88 Architecture Faculty - 14Introduction ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 48 بازدید

دانشکده معماری - 1٢ - مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه

دانشکده معماری -  1٢ مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیهدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧ Architecture ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 62 بازدید

دانشکده معماری - 11 - مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه

دانشکده معماری -  11 مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیهدانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧ Architecture ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 103 بازدید

دانشکده معماری 7 - مقدمات طراحی معماری 1 - دانشگاه آزاد هریس

دانشکده معماری - ٧ مقدمات طراحی معماری ١ - تمرین های کلاسیدانشگاه آزاد هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧ Architecture Faculty - 7Heris ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 51 بازدید