اسکیس های مهندس سیدهادی میرمیران

طراحی معماری ـ 13

اسکیس‌های معماری - اسکیس‌های مهندس سیدهادی میرمیران

Architectural Design - 13
Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

_________________________
:: منبع:
مهندسین مشاور نقش جهان پارس، ١٣٨4، مجموعه آثار سید هادی میرمیران، سازمان عمران و بهسازی شهری. تهران.

/ 0 نظر / 233 بازدید