پست های ارسال شده در آبان سال 1390

پروژه‌های دانشجویی معماری

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 34  Architectural EducationProjects of Architecture’s Students - 34 طراحی معماری 1دانشجو: هانیه جمالیگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 180 بازدید

معرفی یک پروژه دانشجویی ـ محبوبه جبارنژاد

دیدگاه‌های خوانندگان معرفی یک پروژه دانشجویی ـ محبوبه جبارنژاد خانم محبوبه جبارنژاد، از خوانندگان و همراهان همیشگی وبلاگ، در ایمیلی، پروژه طرح ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 124 بازدید

کتاب مبانی معماری پارک های تکنولوژی

کتاب‌های معماری مبانی معماری پارک‌های تکنولوژیبا رویکرد به پارک تکنولوژی تبریز Architecture BooksArchitectural Principles of Technology ParksWith Approach to the Tabriz Technology ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 51 بازدید