واژگان معماری - فضاهای نیمه باز

واژگان آشنا - ۶

فضاهای نیمه باز

Familiar Words - 6
Semi Open Spaces

فضاهایی مانند بالکن و ایوان که از داخل ساختمان می­توان به آنها وارد شد و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه­ای که حداقل یک وجه آنها باز باشد، فضای نیمه باز محسوب می­شوند. طبق مقررات ملی ساختمان ایران، طبقه بندی فضاهای نیمه باز به این قرار است:

R  بالکن: سطحی است که از یک، دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته­ای اشغال نگردیده باشد.

R  بالکن کم عرض: بالکنی است با عرض کمتر از 5/0 متر و حداکثر با طولی برابر با اندازه عرض پنجره­ای که تا کف امتداد دارد.

R  مهتابی یا تراس: سطح روبازی از ساختمان، بر بام طبقه زیرین که سقف بخش­هایی از طبقات آن است.

R  ایوان: فضایی است که از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد. ایوان همیشه مسقف است.

R  محفظه آفتابگیر: فضایی نیمه باز که در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده می­شود یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی و نور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج ساختمان طراحی می­شود.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان، مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان.

 آرش پوراسماعیل

/ 1 نظر / 115 بازدید
الشن

www.urmiyeisputa.blogspot.com istanbul cultural capital of europe