آشنایی با طراحی معماری

دانشکده معماری - ۲

آشنایی با طراحی معماری
طراحی یک خانه - سال تحصیلی ۸۷ - ۸۶

Architectural Faculty - 2
Acquaintance With Architectural Design
Design Of One House - Year: 86/87

            آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - کیمن قربانی نژاد
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - کیمن قربانی نژاد
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - کیمن قربانی نژاد
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - کیمن قربانی نژاد
  
__________________________________________________________________ 
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - زهرا رستمی
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - زهرا رستمی
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - زهرا رستمی
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - زهرا رستمی
  
__________________________________________________________________ 
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - بهزاد باقرمنش
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - بهزاد باقرمنش
  
           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک خانه - بهزاد باقرمنش
  

آرش پوراسماعیل

  

/ 1 نظر / 23 بازدید
رستمی

ممنون ممنون ممنون.چه کارای قشنگی وبتمون زیبا بود زیباتر شده [لبخند]