حاشیه های معماری

معمای انگلیسی به روایت ماکت

  Border Of Architecture
 English Mystery, Maquette's View

ماکت غرفه انگلستان در نمایشگاه اکسپوی شانگهای - UK Pavilion for Shanghai World Expo 2010

ماکت غرفه انگلستان در نمایشگاه اکسپوی شانگهای - UK Pavilion for Shanghai World Expo 2010

ماکت غرفه انگلستان در نمایشگاه اکسپوی شانگهای - UK Pavilion for Shanghai World Expo 2010

ماکت غرفه انگلستان در نمایشگاه اکسپوی شانگهای - UK Pavilion for Shanghai World Expo 2010

ماکت غرفه انگلستان در نمایشگاه اکسپوی شانگهای - UK Pavilion for Shanghai World Expo 2010

_________________________
::
لینک مطلب مرتبط: معمای انگلیسی