گردشگری معماری ـ 12

برج آزادی (شهیاد) ـ جزئیاتی که کمتر دیدهایم

Architectural Tourism - 12
Azadi Tower (Shahyad
) 

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

برج آزادی (شهیاد) - Azadi Tower - Shahyad

_________________________
عکاسی:
رامین خیری و آیسان همتی (با سپاس از ایشان برای ارائه این تصاویر)
لینک مطلب قبل: گردشگری - 11