با هم بخوانیم

 

ده نظریه اصولی معماری و شهرسازی / راب کریر

    

Read Together

Rob Krier/ 10 Theses On Architecture

         

 از زمانی که انسان بر این نیت برآمد که نقشه­ای عقلانی برای ساختمان­های خویش و زیبایی شناسی­هایی مرتبط با آن را برآورده نماید، شکل محصول و بنا فراتر از نیاز و معرفی هدف اولیه قرار گرفته و شأن و مرتبه­ای معرفتی بدست آورده است.

1- عملکرد، ساخت و فرم: عملکرد، ساخت و فرم از ارزش مساوی برخوردار هستند و جمیع آنها تعریف کننده فضای معماری است. هیچ کدام از این عوامل نباید ارجحیتی نسبت به دیگری داشته باشد.

2- عملکرد در اصول ساختمانی: عملکرد و ساختمان دارای ساختاری موثر در شکل گیری معماری هستند ولی تنها در زمانی که حد و شأن این عوامل به مرحله زیباشناسانه می­رسند یک ساختمان، تبدیل به معماری می­شود.

۳- ارج زیبایی شناختی: وسایل و ابزار ارج نهادن به زیبایی­شناسی، تناسب، سازه، مصالح و برداشت و ترکیب هنرمندانه آنها با یکدیگر است.

4- بعد زیبایی­شناسانه: معنی عمیق زیبایی در معماری در مساله تبدیل اشیا به بعدی شاعرانه جهت دریافت روح عصر نسل­های آینده است. مفید است چون زیباست... "آنتوان سنت اگسوپری"

۵- هندسه: هندسه پایه اتصال و ارتباط عناصر معماری است. هندسه هوشمند، نیروی خویش را از فاصله عقلی با طبیعت و سپس تنظیم خود با آن بدست می­آورد.

6- مقیاس: معماری می­بایست با ابعاد جسمی و معنوی انسان ارتباط داشته باشد، با رفتار، ادراک و حساسیت او. نباید آن را جهت اصول مادی ساختاری یا فقط به سوی عوامل اجرایی و افتصادی سوق داد.

۷- معماری شهری: هر طراحی شهری جدید باید مکان خود را در نظام هوشمند کلی بدست آورد و پاسخی فضایی و کالبدی به بافت فضایی- انسانی موجود باشد.

8- کلیت شهر: کلیت شهر در طراحی شهری در قرن بیستم فراموش شده است. شهرهای جدید ما یک مجموعه و جمع آوری از اشکال معماری­های گوناگون است. پنج هزار سال تاریخ نشان می­دهد که بافت پیچیده کوچه­ها و میادین، ضرورت ارتباط ناحیه­ها بوده و نهایتا تشکیل دهنده مراکز هویت شهری است. تفکر شهر جدید، نیازمند مفاهیم سنتی طراحی شهری نیز هست.

9-  تاریخ: ارزیابی و ارزش­گذاری میراث فرهنگی و تاریخی، تنظیم کننده تجربیات گذشته بوده و حس پردازش طراحی را برای آینده در بر خواهد داشت.

۱۰-   مسئولیت معمار: معمار تنها مسئول تولید محصول خویش است، چون امضاء او را حمل می­نماید. سیاستمداران و یا مسئولین اقتصادی این مسئولیت را از دوش معماری بر نخواهند داشت. این بر دانشگاه­هاست که نسل­های آینده معماری را برای مسئولیت حرفه­ای اخلاقی و معنوی آماده نمایند.

 اولدوز فضلعلیموضوعات: