پایان نامه - ۲ 

 

پــایـان پــایـان نــامـه

Thesis - 2

End of Thesis

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

عنوان: طراحی پارک تکنولوژی تبریز

استاد راهنما: مهندس فرخ محمدزاده مهر

ارائه: آرش پوراسماعیل هادی

 

تاریخ دفاع: پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۶، ساعت ۱۱ صبح

 

مکان: دانشگاه آزاد تبریز، دانشکده هنر و معماری

   

           پایان نامه - پارک تکنولوژی تبریز - آرش پوراسماعیل 

توضیح: تاریخ قبلی جلسه دفاعیه روز بیستم دی ماه بود که به علت تعطیلی دانشگاه، بالاجبار به بعد از امتحانات یعنی بیست و پنجم بهمن ماه موکول شد.

مطلب قبل: پایان نامه ۱:  چند قدم تا پایان

فضای رویداد موضوعات: