آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 41

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 41

طراحی معماری 4
دانشجو: فرید دبیریان
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی پیوسته رشته معماری
نیمسال اول سالتحصیلی 91-1390 

طراحی یک هتل

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فرید دبیریان

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فرید دبیریان

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فرید دبیریان

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فرید دبیریان