آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 40

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 40

طراحی معماری 4
دانشجو: عظیم اجری
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
نیمسال اول سالتحصیلی 91-1390 

طراحی یک هتل

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – عظیم اجری

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – عظیم اجری

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – عظیم اجری

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – عظیم اجری

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – عظیم اجری