گردشگری معماری ـ 13

رویدادهایی از تبریز قدیم

Architectural Tourism - 13
Events of Old Tabriz
 

نمایش اپرای عشقی "اصلی و کرم" در 27 خرداد 1317

نمایش اپرای "شاه عباس و خورشید بانو" در 27 بهمن 1309

نمایش "آرشین مال آلان" در اول مرداد 1310