طراحی معماری ـ 12

اسکیس‌های معماری - اسکیس‌های مهندس سیدهادی میرمیران

Architectural Design - 12
Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches 

اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches  اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

 اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

 اسکیس های معماری – اسکیس های مهندس سید هادی میرمیران - Architectural Sketches - Mirmiran's Sketches

_________________________
:: منبع:
مهندسین مشاور نقش جهان پارس، ١٣٨4، مجموعه آثار سید هادی میرمیران، سازمان عمران و بهسازی شهری. تهران.