آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 37 

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 37

طراحی معماری 4
دانشجو: فاطمه اسلامی
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی پیوسته رشته معماری
نیمسال اول سالتحصیلی 91-1390 

طراحی یک هتل

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 4 - طراحی یک هتل 5 ستاره – فاطمه اسلامی