آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 35

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 35

طراحی معماری 3
دانشجو: باقر دست‌آهنین
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
نیمسال دوم سالتحصیلی 90-1389 

طراحی یک موزه هنر

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – باقر دست آهنین

_________________________
:: لینک مطلب قبل:
دانشکده معماری - 34