حاشیه‌های معماری

راسته کوچه ـ خاطره‌ای از یک کوچه کانسپچوال

راسته کوچه، همسایه غربی بازار تبریز، کوچه‌ای تاریخی با خاطراتی از رویدادهای یک قرن گذشته، آشنای تمام ساکنان شهر تبریز است. کوچه‌ای طویل اما مستقیم که بی‌شک، تجربه فضایی بی‌نظیری را برای رهگذران رقم می‌زد. اکنون از این راسته عظیم، تنها نامی مانده و خاطره‌ای از انقلاب مشروطه تا امروز. کوچه‌ای که دیگر وجود ندارد اما عنوان آن، یادآور کانسپتی از یک فضای تجربه نشده است.

راسته کوچه؛ خاطره‌ای از یک کوچه کانسپچوال - عکس هوایی سال 1354عکس هوایی تبریز ـ سال 1354

راسته کوچه؛ خاطره‌ای از یک کوچه کانسپچوال - تصویر ماهواره ای سال 1382تصویر ماهواره ای تبریز ـ سال 1382