خلاقیت در طراحی ـ 29

یک دیوار در یک فروشگاه ـ زاها حدید

Initiative In Design - 29
A Wall In A shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

یک دیوار در یک فروشگاه - زاها حدید - A Wall In A Shop - Zaha Hadid Architects

_________________________
:: لینک مطلب قبل:
گرافیک محیطی در فروشگاه ورزشی نایک