آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 34 

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 34

طراحی معماری 1
دانشجو: هانیه جمالی
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری
نیمسال دوم سالتحصیلی 90-1389 

طراحی یک خانه فرهنگ

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ – هانیه جمالی

_________________________
:: لینک مطلب قبل:
دانشکده معماری - 33