کتاب‌های معماری

مبانی معماری پارک‌های تکنولوژی
با رویکرد به پارک تکنولوژی تبریز

Architecture Books
Architectural Principles of Technology Parks
With Approach to the Tabriz Technology Park

عنوان:مبانی معماری پارک‌های تکنولوژی

مولف: آرش پوراسماعیل هادی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

چاپ:اول - 1390

قیمت: 1500 تومان

مبانی معماری پارک های تکنولوژی؛ با رویکرد به پارک تکنولوژی تبریز - انتشارات جهاد دانشگاهی - آرش پوراسماعیل هادی

مبانی معماری پارک های تکنولوژی؛ با رویکرد به پارک تکنولوژی تبریز - انتشارات جهاد دانشگاهی - آرش پوراسماعیل هادی