آموزش معماری

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 33 

Architectural Education
Projects of Architecture’s Students - 33

طراحی معماری 3
دانشجو: فرزاد صدیقی
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته معماری
نیمسال دوم سالتحصیلی 90-1389 

طراحی یک موزه هنر

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 3 - طراحی یک موزه هنر – فرزاد صدیقی

_________________________
لینک مطلب قبل:
دانشکده معماری - 32