دانشکده معماری -  31

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٩٠-8٩

Architecture Faculty - 31
Introduction to Architectural Design 2
Islamic Azad University of Heris - Fall: 2010

- نگار پورکریمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری – نگار پورکریمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری – نگار پورکریمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری – نگار پورکریمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری – نگار پورکریمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری – نگار پورکریمی

لینک مطلب قبل: دانشکده معماری - 30

آرش پوراسماعیلموضوعات: آموزش معماری