بازتاب نظرات خوانندگان به مطلب

الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام

Reflect of Readers Comments to Note
Iranian Architecture Patterns

محبوبه جبارنژاد: به نظرم در گذشته، مردم آنقدر صفا و صمیمیت داشتند که حتی از پشت بام یکدیگر بهره می بردند، ولی امروزه همسایگانی که حتی در یک آپارتمان زندگی می کنند اسم و فامیل طبقه بالائی خود را به یاد ندارند. البته عوامل بسیار زیادی در این امر دخیلند؛ زندگی های ماشینی، گرفتاریهای شغلی و ...

ابراهیم روحی: الگوهای کهن معماری ما واقعا پایدارند. در ضمن به نظر من در معماری امروز نیز، بام اهمیت ویژه ای دارد.

یک دوست: مطلبی که از حائری نقل کرده اید جای توجه و بررسی بیشتر دارد. حائری شاهدی بر این ادعا ندارد. استدلال معتبری نیز برای حمایت از این نظر ارائه نشده است. قرائن وشواهد، اتفاقا این عقیده را رد می کند نه تایید.

محبوبه جبارنژاد: شواهد زنده مثل پدرانمان و شواهد ازدست رفته مثل پدربزرگانمان در تعاریف خود از گذشته همگی بر این باور استوارند که پشت بامهای خانه های قدیمی به همدیگر مرتبط بوده اند، چرا که آنقدر ناامنی در جامعه حاکم نبوده و همسایه ها حتی کلید خانه خود را به هنگام مسافرت به همسایه خود می سپردند و با خیال راحت می رفتند. ولی اکنون با  پیشرفت هزاران تکنولوژی و دوربین های مدار بسته و گاو صندوق و... مردم جرات اعتماد رو ندارند. بنظرم این الگوی رفتار ما انسانهاست که عوض شده نه الگوی معماری و ...

یک دوست: حائری  چنین می گوید:
اولن
1_ امروزه از بام به جز استقرار تاسیسات استفاده دیگری نمی شود.

2_ امروزه بام، صرفا سطح انتهایی ساختمان تلقی می شود.
دومن
1_ در معماری ایرانی, بام فضای مستقل و سرباز است.

2_ بام از سطوح مختلف مرتبط به هم تشکیل می شود.
3_ بام توسط طاق نما و دیوار کوتاه جدا می شود.
4_ بام در شب های تابستان قابل استفاده است.
5_ از بام امکان مشاهده شهر از زوایای مختلف وجود دارد.
6_ گاه بام چندین خانه به هم مرتبط بوده و امکان عبور و مرور و معاشرت همسایگان وجود داشته است.
این شد الگوی بام در معماری ایرانی.

لینک مطلب: الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی بام

آرش پوراسماعیل