باهم بخوانیم

الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی مهتابی

Read Together
Iranian Architecture Patterns

نوعی از فضای باز که از نقطه نظر ارتفاع از حیاط و بهار خواب، بالاتر و از بام، پایین­تر است، مهتابی نام دارد. مهتابی نیز از سه طرف محصور است ولی نه به وسیله اتاق­ها، بلکه به توسط دیوارهایی متناسب و موزون؛ روی چهارم مهتابی به حیاط است. دسترسی به مهتابی از طریق پله ارتباطی حیاط به بام میسر است. مهتابی فضایی است برای شبهای تابستان و همچنان که از نام آن پیداست، مکان مناسبی است برای تماشای مهتاب.

این شیوه از ارتباط ساکنان با بهار و مهتاب در خانه­های ایرانی و این شیوه از نامگذاری فضاها در معماری ایران، نشانگر احترام اقوام ایرانی به محیط پیرامون و طبیعت بوده است. مهتابی به عنوان یک الگو، برخوردار از حجمی چهار طرف بسته و دو طرف باز، معمولا برای فضای خواب و خلوت خصوصی اعضای خانه و حالتی غرور آمیز و بلند بالا دارد.

     الگوهای معماری ایرانی؛ الگوی مهتابی - Iranian Architecture Patterns

منبع: حائری مازندرانی،م.، ١٣8٨، خانه، فرهنگ، طبیعت، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.

لینک مطلب قبل: الگوهای معماری ایران - الگوی پایین - بالا و شارمی

آرش پوراسماعیلموضوعات: