جدی نگیرید - 4

فرآیند تفکر برتر

Do Not Seriously - 4
Process of Meta-Thinking

کسانی که موثرترین و خلاقانه­ترین راه حل­ها را برای مسائل طراحی پیشنهاد می­کنند، به فرایند تفکر برتر یا "فکر کردن به چگونگی فکر کردن" پایبندند.
 

تفکر برتر بدین معناست که هنگام تفکر، به نحوه اندیشیدن خود آگاهی دارید. افرادی که به این روش فکر می­کنند، پیوسته مشغول مکالمه درونی در ارتباط با آزمودن، بسط دادن، انتقاد و جهت دهی دوباره به فرایند تفکرشان هستند.

     فرآیند تفکر برتر - Process of Meta-Thinking

منبع: فردریک،ماتئو. 1388. ترجمه احسان شیخ­الحرم. 101 نکته­ای که در مدرسه معماری آموختم، انتشارات حرفه هنرمند. تهران.

تکمله: نمی­دانم در سیستمی که اغلب، ما را دنباله رو دیگران بار آورده، صحبت کردن از جایگاه تفکر، چه لطفی دارد. به هر حال اگر می­خواهیم قدمی بالاتر نهیم و به مرتبه­ای فراتر از مقلدین صرف گام بگذاریم، بهتر است به نحوه اندیشیدن خود آگاهی یابیم. به عبارت دیگر "فکر کردن به چگونگی فکر کردن" را ارجح بر "فکر کردن" صرف قرار دهیم و این همانا شیوه معمارن مولف است.

لینک مطلب قبل: لطفا ایده هایت را دور بریز

آرش پوراسماعیلموضوعات: جدی نگیرید