مسابقات معماری

نقره ایتالیایی ما! 

Architectural Competitions
!Our Italian Silver

مسابقه بین‌المللی طراحی نمای خارجی بازار مبل امیران، واقع در منطقه یافت‌آباد تهران، که توسط مرکز بین‌المللی آموزش و تحقیقات آکادمیک ایتالیا، با همکاری دانشگاه رم، برگزار شد، برندگان خود را شناخت:

    

Announcement of 3th April 2011, regarding the winners of International Design Competition of Amiran Furniture Bazaar in Tehran (Iran)

The received projects for the competition are evaluated by the jury commission and the winners are as follow:

Second Prize
I:: 01200111: Iman Shafiee, beacuse of his technological idea
I:: 06010111: Jafar Bazzaz | Arash Pouresmaeil | Kamal Youssefpoor,
because of their functional idea
I:: 04050111: Meral Tayebi, because of her urban idea

Fourth Prize
I:: 03230111: Seyed Navab Rezvani
I:: 03161210: Mohammadreza Sloeimani
I:: 08020111: Faraz Soleimani | Jamal Hashemi | Morteza Hajipoor

Special Prize
I:: 02190111 (A certificate)
I:: 01091210 (A certificate)
I:: 07181210 (A certificate)
I:: 06170111 (A certificate)
I:: 02040111 (A certificate)
I:: 02121210 (A certificate)

By the decesion of the jury commission, none of the received projects merits the first and the third prize.

    

Jury Commission
I:: Prof. Lucio Valerio Barbera, Rome, Italy
I:: Dr. Anna Irene Del Monaco, Rome, Italy
I:: Prof. Antonino Terranova, Rome, Italyموضوعات: