یک معمار - یک پروژه - ۶

فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان

An Architect - A Project - 6
Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

کارفرما: وزارت آموزش عالی - دانشگاه هنر اصفهان
همکاران طراحی: علی بصیری، دانا احمدی، گلناز هسراک، فریبا سلطانی، لادن قباد، فرزین دابویه، حسام قلم زن
سازه: کوروش اسدزاده
تاسیسات: منوچهر عالمی
برق: فریبرز فداکار

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

     فرهاد احمدی - دانشگاه هنر اصفهان - Farhad Ahmadi - Isfahan Art University

منبع: مجله معمار، شماره ۵٩

آرش پوراسماعیل