باهم بخوانیم

الگوهای معماری ایرانی - الگوی صفه

Read Together
Iranian Architecture Patterns

برای رسیدن به صفه یا بهارخواب، باید چند پله از حیاط بالاتر برویم. صفه یا بهارخواب که در برخی از شهرهای ایران بدان سکو نیز می‌گویند، فضای بازی است که معمولا از سه طرف محصور است و در میان چند اتاق و راهروهای سرپوشیده قرار گرفته است. این فضا، در صورت باز شدن در - پنجره‌ها، با فضای اتاق‌ها ترکیب و بسط فضایی برای اتاق‌ها فراهم می‌کند. ابعاد این فضا به حدی است که یک خانواده می‌توانند در آن بنشینند و منظر حیاط را تماشا کنند و در شب‌های بهار و تابستان، در آن بخوابند و در پناه پوشیدگی بدنه‌های این فضا، تا هنگامی که به خواب بروند، آسمان را نظاره کنند.

     الگوهای معماری ایرانی - الگوی صفه - ranian Architecture Patterns

منبع: حائری مازندرانی، م.، ١٣٨8، خانه، فرهنگ، طبیعت، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.

لینک مطلب قبل: الگوهای معماری ایرانی - الگوی حیاط

آرش پوراسماعیلموضوعات: