دانشکده معماری -  ٢4

طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگ
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88

Architecture Faculty - 24
Architectural Design 1

Islamic Azad University of Heris - Spring 2010

R علی گیلکی

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - علی گیلکی

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - علی گیلکی

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - علی گیلکی

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - علی گیلکی

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - علی گیلکی

لینک مطلب قبل: دانشکده معماری - 23

آرش پوراسماعیل
 موضوعات: آموزش معماری