جستارهای معماری

یک نکته مشترک - خالی بودن توده

In Search Of Architecture 
A Common Point - Vacate Mass

R مرکز تجارت شیراز - بهرام شیردل

     مرکز تجارت شیراز - بهرام شیردل

R Rem Koolhaas - China Central Television - CCTV

     Rem Koolhaas - China Central Television - CCTV

R Johann Otto Von Spreckelsen - Grand Arch - La Defense

     Johann Otto Von Spreckelsen - Grand Arch - La Defense

R ساختمان مرکزی راه آهن ایران - مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

     ساختمان مرکزی راه آهن ایران - مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

R MVRDV - Mirador Building

     MVRDV - Mirador Building

R یرج آزادی تهران - حسین امانت

     برج آزادی تهران - حسین امانت

R Peter Eisenman - Max Reinhardt House

     Peter Eisenman - Max Reinhardt House

آرش پوراسماعیل
 موضوعات: