در حاشیه معماری

کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران
دوشنبه 4 الی جمعه 15 مرداد 1389

In Border of Architecture
AA Visiting School In Tehran University
I26 July - 6 August - 2010

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

     کارگاه آموزشی مدرسه AA در دانشگاه تهران- AA Visiting School In Tehran University

سپاسگذاری: با سپاس از احسان جهانگیر برای تهیه این پست.

آرش پوراسماعیلموضوعات: