دانشکده معماری -  ٢3

طرح معماری ١ - طراحی یک خانه فرهنگ
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88

Architecture Faculty - 23
Architectural Design 1

Islamic Azad University of Heris - Spring 2010

R شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

     دانشگاه آزاد هریس - طرح معماری 1 - طراحی یک خانه فرهنگ - شهین حسن زاده

لینک مطلب قبل: دانشکده معماری - ٢٢

آرش پوراسماعیلموضوعات: