بازخوانی تاریخ - ١1

آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348
طرحی برای یک محله مسکونی

History Restatement - 11
Feridon Davarpanah Studio-National University of Iran-1969

طرح از:
 
بهروز فرخ ور
فرشاد فرهی
فرهاد فتحی
غلامعلی نیرو

     آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه فریدون داورپناه - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

منبع: مجله هنر و معماری. شماره 2. تیر - مرداد - شهریور 1348

لینک مطلب قبل: آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

آرش پوراسماعیل