دانشکده معماری -  18

مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨9-88

Architecture Faculty - 18
Introduction to Architectural Design 2
Islamic Azad University of Heris - Year: 2010

R زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 2 - طراحی یک رستوران شهری - زهرا فهیمی

لینک مطلب قبل: دانشکده معماری ١٧

آرش پوراسماعیلموضوعات: آموزش معماری