خلاقیت در طراحی - 20

مد و معماری
آشیانه پرنده، مکعب آبی و آدیداس

Initiative In Design - 20
Fashion & Architecture
Bird Nest, Water Cube & Adidas

     مد و معماری - آشیانه پرنده و آدیداس

     مد و معماری - آشیانه پرنده و آدیداس

     مد و معماری - آشیانه پرنده و آدیداس

     مد و معماری - آشیانه پرنده و آدیداس

     مد و معماری - مکعب آبی و آدیداس

     مد و معماری - مکعب آبی و آدیداس

     مد و معماری - مکعب آبی و آدیداس

     مد و معماری - مکعب آبی و آدیداس

لینک مطلب قبل: سفید

آرش پوراسماعیلموضوعات: