دانشکده معماری -  1۵

نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس
  

Architecture Faculty - 15
Architecture Exhibition of Heris Azad University Students

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

     نمایشگاه معماری دانشجویان دانشگاه آزاد هریس

تکمله: این نمایشگاه که با حمایت مسئولین دانشگاه و به همت مدیر گروه معماری و جمعی از دانشجویان در آذرماه ٨٨ در ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار شد، واجد ارزش ها و آموزه های فراوانی بود که امیدوارم در آینده با کمک دوستان به بررسی برخی از جنبه های آن بپردازیم.

لینک مطالب قبل: دانشکده معماری - ١۴

 آرش پوراسماعیلموضوعات: آموزش معماری