خلاقیت در طراحی - ١٧
 
پرده موزاییکی

Initiative In Design - 17
LX Mosaic Screen
Tsai Design Studio / South Africa

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

     خلاقیت در طراحی - پرده موزاییکی

آرش پوراسماعیل