دانشکده معماری -  11

مقدمات طراحی معماری 1 - ایده هایی برای خانه - آتلیه
دانشگاه آزاد اسلامی هریس - سال تحصیلی ٨٨-٨٧

Architecture Faculty - 11
Introduction to Architectural Design 1
Islamic Azad University of Heris - Year: 2009

R  ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     دانشگاه آزاد هریس - مقدمات طراحی معماری 1 - خانه آتلیه - ندا پوربخش

     No Composition

لینک مطالب قبل: دانشکده معماری ١٠ 

 آرش پوراسماعیلموضوعات: آموزش معماری