خلاقیت در طراحی - ١۴ 
  
حرکت در میان خطوط

Initiative In Design - 14
Move Between Lines

     حرکت در میان خطوط

گروه معماری 2-B-2 از کشور اوکراین غرفه­ای را برای نمایشگاهی طراحی کرده­اند که شامل فرم­هایی از چوب و فلز است. این فریم­ها در فضا معلق هستند و تقسیم بندی فضا با همین­ها صورت می­گیرد. هدف از یک چنین طراحی، بوجود آوردن فضایی با خطوط و شفاف است یکی از وجوه دیگر طراحی آن سهولت اجراست. فضا ترکیب گرافیکی زیبایی دارد. مراجعین در فضا حرکت می­کنند و مسیر حرکت آنها بوسیله همین قاب­ها تغییر می­یابد.

     حرکت در میان خطوط

     حرکت در میان خطوط

     حرکت در میان خطوط

     حرکت در میان خطوط

     حرکت در میان خطوط

اولدوز فضلعلیموضوعات: