خلاقيت در طـراحـی - 2

   

بــــار و كــــلوب شبــــانه (Flex bar)

   

Initiative in Design – 2

Flex Bar by VollaersZwart

Westergasfabriek, Amesterdam

Flex bar در آخرين روز از هفته رقص در هلند درهای‌ خود را بروی عموم گشود. اين بنا كه يك بار و كلوب شبانه می­باشد،‌ همچون مكانی افسانه­ای است كه در غرب اقيانوس آرام جای گرفته است و ريشه در فرهنگ Westergasfabriek دارد. Flex Bar فضای خاصی است و دارای‌ طراحی داخلی انتزاعی و بديعی‌ می­باشد كه توسط استوديو VollaersZwart طراحی گشته است و با اين نحوه طراحی، تفكيك دو بخش مجزای بنا يعنی بار، كلوب و بخش ورودی امكان­پذير می­شود. بنا بصورت BOX IN BOX"" ساخته شده است تا بتوانند از سيستم صوتی Funktion One قوی‌ در تمام قسمتها استفاده كنند ولی بناهای همجوار از آلودگی صوتی‌ كاملاً در امان باشند. سرمايه گذار و حامی اين طرح خلاقانه Fliex Van Der Erden می­باشد كه در بناهای ديگری چون Bar West, Solaris,… نيز سرمايه گذاری كرده است. اركسترها و Djهای محلی و بين­المللی‌ در آنجا برنامه اجرا می­كنند. Flex Bar علاوه بر يك بار و كلوب شبانه مكانی است كه برای ضيافت­ها و مهمانی­هايی همچون كنفرانس­ها، ‌ملاقات­ها،‌ معارفه­ها،‌نمايشگاه­ها،‌ پارتی­ها و ديدارهای كاری و تجاری استفاده می­گردد.

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

        معماری داخلی - بار و کلوب شبانه فلکس

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: