یک معمار - یک پروژه - ٣

رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت، تهران  (قسمت دوم)
مهندسین مشاور حرکت سیال
 

An Architect - A Project - 3
Reza Daneshmir - Mellat Park Cineplex, Tehran
 

     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
   
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
تکمله: عجیب ترین اتفاقی که در جریان عکاسی از این ساختمان رخ داد برخورد شدید حراست مجموعه بود که انجام این کار را منوط به کسب مجوزهای لازم می دانست. جالب است در پروژه ای که معمار آن نهایت تلاش را به خرج داده تا معماری و شهر به وحدتی بی نظیر دست یابند و معماری به فضایی شهری مبدل گردد، عکاسی از فضاهای داخلی آن همانند سایت های نظامی، تحدید (تهدید) علیه امنیت ملی تلقی می گردد.

آرش پوراسماعیلموضوعات: