یک معمار - یک پروژه - ٣

رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت، تهران  (قسمت اول)
مهندسین مشاور حرکت سیال
 

An Architect - A Project - 3
Reza Daneshmir - Mellat Park Cineplex, Tehran
 

     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
   
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
  
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران
 
     رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران

آرش پوراسماعیل