یادداشت­ها

 

از زبان معماران

 

Notes

From Architectures

 

     از زبان معماران

 

لوکوربوزیه: معماری، یک بازی خردمندانه و عالمانه است، قرار دادن و انباشتن فرم­هایی است بی­عیب و با شکوه در کنار نور.

 

فرانک لوید رایت: فرم تابع عملکرد است! سوء تعبیری بیش نیست. فرم و عملکرد باید یکی شوند و به وحدت برسند.

 

فرانک لوید رایت: یک معمار بزرگ، تنها به سبب خرد خود، ساخته نمی­شود بلکه با رشد دادن و غنی کردن قلب خود، ساخته می­شود.

 

فرانک لوید رایت: سادگی و آرامش، صفاتی است که ارزش صحیح هر اثر هنری را اندازه می­گیرد.

 

آلوار آلتو: ما باید بر روی چیزهایی ساده، خوب و به دور از آراستگی کار کنیم، آنها باید هماهنگ با انسان باشند، به خصوص انسان­های کوچکی که در خیابان­ها در  حال رفت و آمد هستند.

 

آلوار آلتو: خداوند، کاغذ را برای طراحی معمار بر روی آن آفرید، هر چیزی جز این برای من، سوء استفاده از کاغذ است.

 

آلوار آلتو: معماری حقیقی، جایی است که عنصر انسان در مرکزیت آن قرار گیرد.

 

اسپیرو کنستانتین کوستوف: معماری، امری اجتماعی است و در اساس، صحنه نمایشی از فعالیت انسان­هاست.

 

آلکس پوپوف: معماری جهان را در برگرفته و غبضه کرده است. این مساله کاملا هویداست. ما می­توانیم آن را لمس کنیم، در داخل و اطراف آن راه برویم، در آن زندگی کنیم، آن را حس کنیم و در آن کار کنیم.

 

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: