حاشیه معماری

معماران همیشه بنا طراحی نمی کنند!

هنگامی که معماران به سراغ آشپزخانه ها می روند

About Of Architecture

Architects, Don’t Just Design Building!

When Architects Go to kitchens  

Alvar Aalto

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Alvar Aalto

Aldo Rossi

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Aldo Rossi

Robert Venturi

        هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Robert Venturi

Future System

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Future System

Michael Graves

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Michael Graves

Jean Nouvel

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Jean Nouvel

Massimiliano Fuksas

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Massimiliano Fuksas

Hani rashid

                 هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Hani rashid

Renzo Piano

      هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Renzo Piano

Mario Botta

       هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Mario Botta

Frank gehry

                 هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Frank gehry

Greg Lynn

                هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Greg Lynn

David Chipperfield

                هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- David Chipperfield

Domenique perrault

               هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند-Dominque Perrault

Massimo Morozzi

                هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Massimo Morozzi

Wiel Arets

                هنگامیکه معماران به آشپزخانه ها می روند- Wiel Arets

اولدوز فضلعلیموضوعات: