دیالوگ معماری - ١

معماری و فضای تهی 

Architecture Dialogue - 1
ArchitectureVoid Space

 
پرسش  اول:
حدس بزنید این فضا متعلق به کدام ساختمان است؟ 

پرسش دوم: به نظر شما ویژگی­های  منحصر به فرد آن کدام است؟

     دیالوگ معماری - معماری و فضای تهی
  
     دیالوگ معماری - معماری و فضای تهی 

آرش پوراسماعیل موضوعات: دیالوگ معماری