بازخوانی تاریخ - ۴

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران
اصفهان - شهریور 1349

History Restatement - 4
First International Congress of Architecture in Iran
Isfahan - Sep 1970

معمار: مارتانیکو لسکو
موضوع سخنرانی: سنت و معماری داخلی امروز

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - مارتانیکو لسکو - سنت و معماری داخلی امروز

معمار: مینو مستری
موضوع سخنرانی:
ترکیب معماری قدیم ایرانی با تکنولوژی ساختمانی نوین
 

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - مینو مستری - ترکیب معماری قدیم ایرانی با تکنولوژی ساختمانی نوین

معمار: اسکانیو دامیان
موضوع سخنرانی: سنت و معماری معاصر

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اسکانیو دامیان - سنت و معماری معاصر

معمار: فیلیپ ویل
موضوع سخنرانی: بسوی یک معماری نوین در ایران

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - فیلیپ ویل - بسوی یک معماری نوین در ایران

معمار: میکائیل حسین اف
موضوع سخنرانی: استفاده از معماری قدیم در معماری معاصر

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - میکائیل حسین اف - استفاده از معماری قدیم در معماری معاصر

معمار: باک مینستر فولر
موضوع سخنرانی: تکنولوژی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - باک مینستر فولر - تکنولوژی

معمار: ژرژ کندیلیس
موضوع سخنرانی: تحصیلات و شغل؛ سنت معماری و تکنولوژی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - ژرژ کندیلیس - تحصیلات و شغل

معمار: اتلو زاوارونی
موضوع سخنرانی: تکنولوژی امروز و معماری قدیم

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اتلو زاوارونی - تکنولوژی امروز و معماری قدیم

معمار: عبدالله کوران
موضوع سخنرانی: تکنولوژی و معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - عبدالله کوران - تکنولوژی و معماری سنتی

معمار: پلانکو سولر
موضوع سخنرانی: تلفیق تکنولوژی جدید ساختمانی با معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - پلانکو سولر - تلفیق تکنولوژی جدید ساختمانی و معماری سنتی

معمار: لوئی کان
موضوع سخنرانی: شغل و تربیت

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - لوئی کان - شغل و تربیت

معمار: یوشی نوبو آشی هارا
موضوع سخنرانی: تلفیق تکنولوژی مدرن با معماری سنتی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - یوشی نوبو آشی هارا - تلفیق تکنولوژی مدرن با معماری سنتی

معمار: لودویکو کوارونی
موضوع سخنرانی: به سوی شیوه ایرانی معماری جهانی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - لودویکو کوارونی - به سوی شیوه ایرانی معماری جهانی

معمار: جیری موراویک
موضوع سخنرانی: احیاء مراکز شهری و ابنیه تاریخی چکسلواکی

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - جیری موراویک - احیاء مراکز شهری و ابنیه تاریخی چکسلواکی

معمار: اسوالد اونگرس
موضوع سخنرانی: نحوه تربیت معماران

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - اسوالد اونگرس - نحوه تربیت معماران

معمار: پل رودلف
موضوع سخنرانی: گرایش به معماری منطقه ای

نخستین کنگره بین­المللی معماری در ایران - پل رودلف - گرایش به معماری منطقه ای

منبع: مجله هنر و معماری. شماره ۶ -۷. تیر - آذر 13۴۹.

مطلب قبل: بازخوانی تاریخ - 3

 آرش پوراسماعیلموضوعات: