تازه­های معماری  - 3

   

گــــــــــروه معمـــــــــاری  UNStudio

چای خانه­ای در انباری زيرزمينی- وريلند، هلند

  

Architectural Innovations – 3

UNStudio

Tea House on bunker -Vereeland, The Netherlands

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

اين انبار اصلی،‌ در زمين­ پست ساحلی كه بوسيله سد بندی در آن زراعت می­شود و يكی از مشخصه­های زمين­های هلند می­باشد، قرار گرفته است و با يك سيستم مديريتی پيچيده آبی از سيل­گيری آن جلوگيری می­شود. پروژه، بازسازی و اضافه كردن متمم­های جديد به بناها ی تاريخی و متروكه را مورد بحث قرار می­دهد. اين تركيب جديد با زمين­های گلف و اتومبيلرانی احاطه شده است، هدف از اين كار ايجاد فضای بزرگ و فراهم آوردن امكانات و تسهيلات برای فضاهای همايشی و ديدارهای تجاری و بازرگانی است.

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

به انبارهای موجود كه از سال 1936 بجا مانده­اند سيستم چتر مانندی در قسمت بام بتنی الحاق می­شود كه قابليت جابه­جايی دارند و بنا را از آسيب مصون می­دارند يا از سيستم­های دائمی برای حفاظت از سازه­های تاريخی استفاده می­شود. ورودی بنا در ميان نمای خارجی انبار موجود قرار گرفته است،‌ در جايی كه بقايای انبار پوشيده نشده است و فولاد ضد زنگ در نمای خارجی به آن افزوده گرديده است.

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

تركيب فولادی ضد زنگ و بدون درز، در بيرون نمای بتنی انبار كه هنوز قابل مشاهده است نمود پيدا می­كند و پيش­آمدگی آن به سمت دو زمين ورزشی می­باشد. سازه­های فولادی در ميان دو ديواره اصلی،‌عملكردی مانند تيرهای بلند در طبقات بنا دارد. تيرها در خارج از مركز بوسيله دو ستون كه در قسمت جلوی انبار موجود است به تعادل می­رسند.پايداری بنا و مقاومت آن با استفاده از توده حجيم بتنی انبار كه مانند وزنه­ای برای تعادل است به دست می­آيد، نيروهايی كه در قسمت پيش­آمدگی بنا بوجود می­آيد با اتصال به دو تير اصلی پخش شده و به تعادل می­رسد.

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

        یو ان استودیو - چایخانه - هلند

                    منبع: www.arcspace.com/architects/un/tea_house/tea_house.html

اولدوز فضلعلی

    موضوعات: