حاشیه معماری

 

معماران، همیشه بنا طراحی نمی­کنند!

نقاشی های لکوربوزیه

 

 

 

About Of Architecture

Architects, Don’t Just Design Building!

Le corbusier Paintings

 

 

Le corbusier - Popup 

Popup - لکوربوزیه

Le corbusier - Black cow

‌  Black Cow - لکوربوزیه - ۱۹۶۰

 

  Le corbusier - Portrait

Portrait - لکوربوزیه - ۱۹۶۰

 

Le corbusier - red violon

 

Red Violon - لکوربوزیه - ۱۹۲۰

 

 

Le corbusier - Taureau

 

Taureau - لکوربوزیه - ۱۹۶۴

 

Le corbusier -Totem

 

Totem - لکوربوزیه - ۱۹۶۳

 

Le corbusier - Modular

 

Modular - لکوربوزیه - ۱۹۵۰

 

Le corbusier - systematical paintings

Systematical Paintings - لکوربوزیه

 

Le corbusier - Woman On The Beach

 

Woman On The Beach - لکوربوزیه - ۱۹۳۲

 

 

مجموعه Unite Suite به سال ۱۹۶۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولدوز فضلعلی

  موضوعات: