دانشکده معماری - ۳ 

آشنایی با طراحی معماری

طراحی یک خانه - سال تحصیلی ٨٧ - ٨۶

 

Architectural Faculty - 3

Acquaintance With Architectural Design

Design Of One House - Year: 86/87

           آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - امیر راثی

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - امیر راثی

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - امیر راثی

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - امیر راثی 

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - امیر راثی

 ____________________________________________________________________________ 

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - زینب سلیمی

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - زینب سلیمی

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - زینب سلیمی

___________________________________________________________________________

        آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - معصومه محبوبی  

          آشنایی با طراحی معماری - طراحی یک  خانه - معصومه محبوبی 

آرش پوراسماعیل

 موضوعات: