معماری و تصویر - ١

 

پروژه­هایی که انقضاء نمی­یابند!

دیوید چیپرفیلد

 

Architecture & Image - 1

The Projects That, Don't Expire!

David Chipperfield

 

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

HEC School of mangement- France-200/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

HEC School of mangement- France-200/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

James Simson Gallery- Ireland- 2007/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

 Museum Folkwang- Germany- 2007/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Brahaus- Germany- 2006/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Wuerth Cultural & Congress Center- Germany- 2007

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Saint Louis Art Museum- USA- 2005/2010

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Anchorage Museum at Rasmuson Center-USA- 2003/2009

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Museum of Modern Literature- Germany- 2002/2006

 

        دیوید چیپرفیلد - پروژه هایی که انقضاء نمی یابند!

Palace of Justice- Italy- 1999/2008

 

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: