اخبار معماری - ١

 

آغاز فعالیت فضای رویداد

 

Architecture News - 1

Start of Eventspace Work     

     

آنچـه که ناچیـز به نظر می­رسد شاید زمانی بی­انتها گردد، چونـان لبخنـدی که باعـث شادی جهانی ­شود، چونان خشتی که عالمی را سازد و ...

اینترنت، فضایی مجازی به گسترۀ جهان است و حتی فراتر از آن، جایی که رویدادهای متفاوت و مختلفی در آن به وقوع می­پیوندد و هر شخص با نفوذ در آن نصیبی می­برد،سیاحت در این دنیا همتای دنیایی که ما در آن زندگی می­کنیم، آموزگاری است که هر روز بر بار تجربه­­­هایمان می­افزاید. اینجا  به عنوان جزئی از لامتناهی درصدد همگام کردن مخاطبان با رویدادها و حتی همراه شدنی دو سویه است، آنچه که ما به شما عرضه می داریم و آنچه که شما به دیدۀ نقد، پرسش و یا چالش ذهنی در اختیار ما قرار می­دهید. نوشتار ما وقایعی است در حیطۀ معماری، خبرنامه­ ها، برداشت آزاد، نوستالوژی­ها، خلاصه گفتار­ها و ...، که در بازه های زمانی معین و با مطالب گوناگون در اختیار شما قرار خواهد گرفت. هدف ما سخن گفتن از آنچه است که تا کنون بدست آورده­ایم و پس از این به دست خواهیم آورد و سهیم کردن شما در افکار و اندیشه­هایمان. معماری تجربه­ای است که با مشارکت فزونی می­یابد و به غنا می­رسد. چه بسا صحبت در مورد امری باعث گشوده شدن افق­هایی جدید گردد.

                            

      

چرا فضای رویداد ...

        

در لغت نامۀ دهخدا رویداد بیان کار و کردار، حادثه و واقعه می­باشد. رویداد به معنای اتفاقی است که در زمان و مکان خاص منجر به پدیده­ای می­شود، در حقیقت بوقوع پیوستن و شدن است، در ادبیات عنصری پر مفهوم و ماندگار برای وقایع و حوادث می­باشد، چه بساانقلاب و پدیده­هایی چونین با کلمۀ رویداد همراه می­شوند، تأثیری که زمان را در می نوردد.

فضا نیز در لغت نامه به معنای گستردگی، فراخی و آب جاری بر روی زمین است. فضا برای اولین بار در کتاب تیمائوس افلاطون با نام خورا مطرح گردید، چیزی که فساد ناپذیر و در برگیرنده بود و با حواس قابل درک نبود. اکنون فضا به عنوان معنا و جزء نامادی مطرح می­گردد، هر کس به ظن و توان خود فضا را ادراک می­کند، فضا محل جولان افکار است. حسی متغیر و متفاوت است.

این جا محل تلاقی این دو کلمه است، فضای رویداد، به نقل ازبرنار چومی برخورد دو اصطلاح منحصر به فرد است، ساختار فضا و حرکت دینامیکی، چنین برخوردی تنها از طریق فضای رویداد است که میسر می­شود و فضای ذهنی از حرکت است، حرکت و پیشروی روایت و نفوذ انسان­ها به درون آن.

فضای رویداد، جایگاه نوشتن ادراکاتی است که بر صفحۀ مجازی ماندگار خواهند شد. به امید آنکه در طی مسیر شما نیز همسفر ما گردید.

                                                  

فضای رویداد

   موضوعات: اخبار معماری